ઉખાણા

ઉખાણા

ઉખાણા   પહેલો હોય કે છેલ્લો અક્ષર, આવે છે એકસમાન હું છું એક એવી ભાષા, જવાબ – મલયાલમ     આમ તો નીચી નજરે ચાલે, રીસાય ત્યારે પગ પછાડે, લોકોનો…

સુવિચાર

સુવિચાર

સુવિચાર મહેનતથી સફળતા મળે છે વિચારોથી નહીં સફળતાનો કોઇ મંત્ર નથી, એ તો માત્ર કઠોર ૫રિશ્રમનું ફળ છે. સારૂ ૫રિણામ મેળવવા માટે વાતોથી નહીં, રાતોથી લડવુ ૫ડે છે. સમય અને…

જાણવા જેવુ

જાણવા જેવુ ચિત્તો દુનિયાનું સૌથી ઝડપી પ્રાણી છે. જેની ઝડપ કલાકની 70 માઈલ એટલે કે 113 કિ.મી.ની છે. સ્નો લેપર્ડના પાછલા પગના સ્નાયુ એટલા લાંબા છે કે તે એક કૂદકામાં…