ઉખાણા

ઉખાણા

ઉખાણા   પહેલો હોય કે છેલ્લો અક્ષર, આવે છે એકસમાન હું છું એક એવી ભાષા, જવાબ – મલયાલમ     આમ તો નીચી નજરે ચાલે, રીસાય ત્યારે પગ પછાડે, લોકોનો…