આ ફોર્મમાં તમામ વિગતો અંગ્રેજી ભાષામાં જ લખવી

આ ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો ઉમેરતા તમને જન્મદિવસ શુભેચ્છાનું કાર્ડ ફોટા અને નામ સાથે તૈયાર મળી જશે.