વેશભૂષા અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ 

બોટાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સંચાલિત  ડૉ. અબ્દુલ કલામ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકો દ્વારા તા . 19/11/2022 ના રોજ બાળસભામાં  વેશભૂષા અને અન્ય શૈક્ષણિક સહઅભ્યાસિક પ્રવુતિઓ કરવામાં આવી હતી

ડૉ. અબ્દુલ કલામ પ્રા.શાળા નં- 7, બોટાદ